Miera māksla

  Forums   Konsultanti   Mums patīk   Video   Diskusijas   Semināri   Enrico skola   Jautājumi   Sekotāji   Reģistrēties   Par mums

Forums / Apaļais galds / Dzimšanas datuma kods

+ Pievienot rakstu


Dzimšanas datuma kods

Aplūkosim karmisko kodu kā skaitlisku vērtību, to pieraksta atbilstoši cikla nozīmīgumam, no lielākā uz mazāko - dzimšanas gads, mēnesis, datums (gggg.mm.dd.).

Piemērs: 1961.gada 3.oktobris (pieraksta 1961.10.03)

Pēdējais cipars tad arī ir karmiskais uzdevums. Visi pārējie cipari izsaka tās attīstības jomas, kurās cilvēkam jau ir pieredze, viņš to ieguvis iepriekšējos iemiesojumos. Cipari, kuru trūkst (rindā no 9 līdz 0), parādīs, kādi virsuzdevumi būs jāatrisina šajā iemiesojumā līdztekus karmiskajam uzdevumam.


9. (09.,19.,29.dat.) Pirmajai čakrai atbilstošā karmiskā uzdevuma risināšana ir saistīta ar grūtībām savas daudzveidības un neskaitāmo gribas aspektu dēļ. Konkrētība un kārtība itin visās lietās. Mājas, ģimene, darbs, domas, vārdi, rīcība utt., nav pieļaujams neprecīzi izteikt savas domas, neizpildīt solījumus, jāievēro arī citi aspekti mijattiecībās ar apkārtējo pasauli. Jāuzkrāj fiziskais un garīgais spēks. Ar gribu cilvēks mācās apgūt sevis ierobežošanas mehānismu, vienlaikus iegūstot zināšanas par ārējiem ierobežojumiem, taču izmantot šīs zināšanas pagaidām nevar, jo viņam vēl pietrūkst pašam sava spēka. Visi apkārtējie nemitīgi pieprasa, lai rūpējas par viņiem. Šīs formas dvēsele atsaucas uz šādām prasībām ar iekšējo pienākuma apziņu. Ja cilvēks, vadoties pēc sabiedrības viedokļa, citu cilvēku domām, nevis pēc savas iekšējās balss, atsaka, viņš iegūst karmiskos parādus. Aktīva darbība, virzienu daudzveidība, tiekšanās uzzināt visu  tie ir uzdevumi, kas jārisina formai 9. Devītniekam allaž pietrūkst itin visa: laika, informācijas, naudas, atbalsta un pašas dzīves. Forma 9 tiek izkopta tajā gadījumā, ja cilvēks ar prieku un mīlestību sastop jebkuras grūtības: bez bailēm, bez uztraukuma, bez raizēm, bez citām negatīvām izjūtām  vienīgi prieks un mīlestība liecina par dvēseles varenību. Apgalvojums "Es varu pārvarēt jebkuras grūtības ar prieku un mīlestību!!!" ir liecība par pirmo iesvaidīšanas pakāpi - dvēseles varenību. Sarežģījumus sagādā arī tas, ka profesijas izvēle notiek pēc galvu smiltīs slēpjoša strausa principa. Parasti profesiju izraugās tieši pretēju karmiskajam uzdevumam: psiholoģija, pedagoģija, vēsture un citi humani­tārie virzieni tikai padara uzdevumu vēl komplicētāku. Iet pa pretestības ceļu - tāds ir devītnieka princips. Grūtībās saglabāt dzīvesprieku. Medicīna arī nav piemērota, izņemot specializāciju ķirurģijā, traumatoloģijā; terapija - tikai manuālā vai masāža. Deja, žests, sports, ģeoloģija utt. Rau, profesijas, kas sekmē karmas atstrādāšanu, tām ir jābūt saistītām ar roku nodarbināšanu, lai uzlabotu un izzinātu matērijas pasauli. Visu, kas skar smalkās enerģijas, pagaidām vajag tikai apgūt, bet nekādā gadījumā nelietot ārējā pasaulē. Meditācijas ieteicamas viskonkrētākās: lūgsna, dinamiskā meditācija, var praktizēt cīņas mākslas un citas nodarbības, kas nostiprina fizisko ķermeni.


8. (08.,18.,28.dat.) Otrā čakra. Šajā skaitliskajā formā ietvertais uzdevums ir vairošana, pavairošana, paplašināšana, apvienošana mazās lietās. Mīlestības aspekta realizēšana instinkta līmenī. Mazas grupas izveidošana, pareizu attiecību iedibināšana grupas iekšienē, ziedošanās ģimenes labā, upurējot savas vēlmes. Gudrība, izpausta pacietībā, iejūtība pret apkārtējiem cilvēkiem. Dzīvē tam jāīstenojas ar lielas un draudzīgas ģimenes starpniecību. Attiecībām - vecāki, bērni, māsas, brāļi, un ne tikai īstie, bet arī pieņemtie, pusbrāļi un pusmāsas jāveidojas pēc principa: visu jums atdošu, tikai, lūdzu, pieņemiet mani. Tieši pēc šā principa ir būvēta Dievišķā Hierarhija, un cilvēkam ir jāiegūst pirmā vienkāršā ziedošanās pieredze. Būt par tēvu, māti, ģimeniskuma principi - sajust sevi par veselā daļu. Profesijām, kas palīdz izpildīt karmisko uzdevumu, jābūt saistītām ar pacietību un ziedošanos, tikai ar šīm kvalitātēm iegūstama gudrība. Tie var būt pedagogi, audzinātāji, apkalpojošais personāls slimnīcās, bērnunamos un veco ļaužu pansionātos; arī ar agrāro sektoru, ar ekoloģiju, ar dabu saistītās profesijas. Medicīniskā specializācija - dzemdniecība, ginekoloģija, pediatrija. Karmiskā uzdevuma izpilde atļauj karjeras izaugsmi - līdz vidējā posma vadītājam. Attieksme pret darba kolektīvu ir tāda pati kā pret savu ģimeni. Garīgās prakses var būt saistītas ar tantriskajām mācībām.


7. (07.,17.,27.dat.) Trešā čakra. Šīs enerģijas formas izpausme ir darbība un jauncelsme. Aplūkojot septiņnieka karmiskos uzdevumus, ir būtiski izšķirt vairākus virzienus. Pirmām kārtām nepieciešams kontrolēt emocijas, kas tieši saistītas ar vēlmēm, kuras uzpūš astrālo ķermeni un padara to nestabilu. Emociju kontrole ir visai sarežģīta, jo emocija ir stimuls darbībai, bet atšķirt radošu darbību no postošas nav iespējams bez mentālas kontroles. Galvenokārt ir jāizkopj spēja visās situācijās izdarīt loģiskus slēdzienus bez emocionālās uztveres. Tikai pēc rūpīgas analīzes var kaut ko teikt vai rīkoties. Profesijām, kuras palīdz izpildīt karmisko uzdevumu, jābūt vērstām uz jaunu vērtību radīšanu. Tas var būt jebkuras profesijas un jebkuri amati, kas nepieciešami visu tautsaimniecības nozaru ražošanas procesos, no strādnieka līdz vadītājam: tirdzniecība, tautas amatniecība, arodi utt. Šajā līmenī cilvēkam, lai cik tas banāli izklausās, nākas mācīties nopelnīt naudu, prast to novērtēt, prast to tērēt. Jāiemācās saprast naudaszīmju jēgu un nozīmi. Jāatzīst, ka matērija - tā ir stabilizēta enerģija. Jāuzzina arī tas, ka materiālā labklājība ir tieši atkarīga no cilvēka, kolektīva un visas sabiedrības stabila emocionālā stāvokļa. Karjera pašas karjeras vai kaut kādas idejas dēļ uzskatāma par karmisku pārkāpumu. Viss minētais ir septītās formas uzdevums.

6. (06.,16.,26.dat.) Ceturtā čakra. Šai formai izvirzītie uzdevumi sakrīt ar 8. formas uzdevumiem, tikai tie ir daudzveidīgāki un sarežģītāk izpildāmi. Jo mazāks skaitlis, jo augstākas vibrācijas, jo sarežģītāk panākt to materializāciju. Mīlestības un dzīvesgudrības stāvoklim ir jāizplatās uz lielāku grupu nekā ģimene. Uzdevums ir sasniegt iekšējas un ārējas harmonijas stāvokli, izprast daili. Atvērta sirds - neapzināta mīlestība uz izpausto pasauli. Šajā līmenī cilvēkam ir visā pilnībā jākontrolē savs emocionālais stāvoklis. Sirds atvēršanās notiek, ja ir stabils astrālais ķermenis. Ja cilvēks ticis galā ar emocijām, viņš ir gatavs uztvert zināšanas par pasaules daili un harmoniju. Profesijas, kas palīdz risināt karmiskos uzdevumus, var būt saistītas ar medicīnu, proti, terapiju, neiroloģiju, psiholoģiju, problemātisko pusaudžu pedagoģiju, narkoloģiju, tāpat ieteicamas visas profesijas, kas skar cilvēka dvēseli. Interese par mākslu izpaužas visu mūžu.


5. (05.,15.,25.dat.) Piektā čakra. Šīs iemiesošanās formas izkopšana notiek saskaņā ar konkrētu zināšanu, jaunrades principu. Cilvēkam ir jāiedibina sev uzvedības noteikumi un precīzi jāizpilda katrs no tiem, tie ir "zelta vidusceļa" noteikumi.  Iemiesošanās mērķis - apgūt pašam un darīt zināmas cilvēkiem zināšanas par mīlestību, daili, pasaules harmoniju. Profesijas, kas palīdz paveikt šo karmisko uzdevumu, galvenokārt ir saistītas ar mākslu. Literatūras darbinieki, mākslas zinātnieki, mākslinieki, aktieri, dziedātāji un daudzi citi var dot pasaulei milzīgu labumu, pareizi attēlojot īstenību. Ieteicams darbs ar svešvalodām, ceļojumiem, kā arī pasniedzēja darbs augstskolā. Nodot tālāk zināšanas, kas saistītas ar katra cilvēka un visas sabiedrības harmonisku attīstību, ir iemiesojuma galvenais uzdevums.


4. (04.,14.,24.dat.) Sestā čakra. Šīs formas izkopšana notiek pēc centrēšanas un uzticības principa. Daudzum daudzie aspekti, kuriem būs jāpievēršas šajā iemiesojumā, ir reducējami uz vienu mērķi - uz cēloņu skaidru saskatīšanu, uzvaru pār ilūziju, uz stabilitāti un centrēšanu. Tas ir vienīgais un vissarežģītākais iemiesojuma karmiskais uzdevums. Profesionālā ievirze netiek rekomendēta, tā var būt jebkura ar monotonu darbu nesaistīta profesija; labāk, ja cilvēka darbība būs vērsta uz sabiedrisko kustību organizēšanu, darba un radošo kolektīvu veidošanu - uz visu, kas saistīts ar sabiedrības labiekārtošanu.


3. (03.,13.,23.dat.) Septītā čakra. Trešās skaitliskās formas nozīme izsakāma ar likuma un kārtības principu. Šajā iemiesojumā cilvēkam būs jāizkopj mentālais ķermenis. Matemātika, fizika, astronomija un daudzi citi zinātnes virzieni varēs palīdzēt viņam karmiskā uzdevuma izpildē. Juristiem, likumdevējiem, sabiedriskajiem darbiniekiem un vienkāršajiem pilsoņiem - visiem ir pienākums nest likumu un kārtību pasaulē, kas atrodas šajā attīstības formā. Mentālā ķermeņa transformācijai ir jānotiek Dvēseles, nevis personības vadībā. Dievišķie likumi tiek apjēgti tieši šajā blīvuma līmenī. Cilvēki ar šādu uzdevumu parasti paši zina, kas viņiem jādara un kādā jomā jāizmanto savi spēki. Viņi var apgūt daudzas specialitātes un tās visas pārvaldīt vienlīdz labi. Turklāt viņi vienmēr alkst pēc zināšanām. Šajā līmenī tikpat kā tiek noņemti ierobežojumi informācijas ieguvei. Iespēja saņemt zināšanas no pirmavota uzliek viņiem milzīgu atbildību par to, lai informācija tiktu pareizi nodota citiem cilvēkiem. Ievērot apslēptus un atklātus likumus, uzturēt kārtību, kas sekmē visas sabiedrības progresu, ir viņu karmiskais uzdevums.


Formas 0, 1, 2 attiecas tikai uz Dievišķajām enerģijām. Ja cilvēkam karmiskajā uzdevumā sastopami šie cipari, tas norāda uz ciparam atbilstošā stara palīdzību. Piemēram, par 19. vai 15. datumu var teikt, ka palīdzība nāk pa Mīlestības un Gudrības staru. Datumi 07. un 08. norāda, ka palīdzība nāk pa Gribas un Varenības staru. Bet 23. vai 26. datumā dzimušajiem palīdz Aktīvās izzināšanas stars.


2. (23.-29.dat.) Šis stars izpaužas kā atklāsme, eksplozija, ģēnijs, brīnums. Stara darbība ir līdzvērtīga zibenim, pērkonam, eksplozijai - tā ved pie vētrainu notikumu izraisītām pārmaiņām liktenī. Notiek lūzums pasaules un sevis redzējumā. Kļūst saprotami un dabiski, bet itin bieži ari vienīgie iespējamie karmas, maijas, enerģētisko plūsmu utt. jēdzieni. Cilvēks sāk saprast, ka tieši pareiza attieksme pret sīkumiem galarezultātā nosaka viņa likteni. Objektīva uzmanība pret sevi un apkārtējo pasauli, prasme brīnīties, pacietība un savaldība - šīs kvalitātes būs ļoti noderīgas. Stars simbolizē zināšanas, atklājumu, aktivitāti.


1. (13.-19., 31.dat.) Šī skaitliskā forma izpaužas kā maldi, mistika, migla. Cilvēks šā stara ietekmē visu laiku nokļūst neskaidrās situācijās. Viņš gribētu pārkārtoties, taču neredz ceļu, pa kuru vajag iet. Blīvie miglas un pašapmāna slāņi, kas allaž pavada viens otru, noved pie iekšējā un ārējā haosa. Ja turpretim cilvēks sāk sevi kontrolēt - komunicēt ar sevi un apkārtējiem bez mājieniem, pusvār­diem un noklusēšanas, bet tātad bez mānīšanās, migla sāk izklīst. Pamazām nostiprinās stingra pārliecība, ka veltīgi ir saucieni pēc ārējas palīdzības, tā var nākt tikai no iekšienes. Ciešanās iegūtā iekšējā patiesība palīdz izkliedēt miglu. Transformācijas, realitātes pārmainīšanas stars, pārvērtību mistika, dziļas skumjas par sevi pašu un noslēpumu, kas gan ļaujas pienākt tuvāk, taču ne izdibināt.


0. (03.-09., 30.dat.) Šī skaitliskā forma cilvēka dzīvē atspoguļojas kā augstākā likuma darbība - ķirurgs, prokurors, zinātnieks teorētiķis. Šim staram piemīt spēks atkailināt, iznīcināt, attīrīt cilvēku tiklab no garīgajiem, kā arī no fiziskajiem sārņiem. Stars pastāvīgi pieprasa upurēšanu. Cilvēkam jāiemācās padevīgi un pacietīgi uztvert likteņa sitienus, jāiemācās saskatīt šā stara zīmes, lai novērstu triecienu. Ja cilvēks nemainās, neievēro zīmes un brīdinājumus, tikai tad stars sāk aktīvi darboties un iznīcināt to, kas dod impulsu attīstībai. Darba, tuvu un mīļu cilvēku, veselības zaudēšana, un vienīgi ārkārtējos gadījumos, kad attīstība ir neiespējama, tiek zaudēta fiziskā dzīvība. Stars simbolizē atjaunotni.


Dzimšanas datums 01, 02, 10, 11, 12, 20, 21, 22 - liecina, ka cilvēkam ir lieli parādi garīguma jomā un viņš ir materializējies vienīgi tālab, lai saprastu Dievišķos Likumus. Šādi cilvēki parasti vai nu pavisam noliedz garīgo attīstības ceļu, vai tikai teorētiski atzīst pasaules garīgo pamatu, vai arī nokļūst dažnedažādu viltus mācību ietekmē. Cilvēkiem ar šādiem karmiskajiem kodiem jāsaprot, ka viņiem ir tās enerģijas, kuru nav un nevar būt pārējiem cilvēkiem.


Piemērs: 1967. gada 15. novembris

1967 11 15 (trūkst 84320)


Karmiskais uzdevums ir forma 15. Vieninieks atbilst cilvēka iekšējam stāvoklim, visa viņa izpratne par apkārtējo pasauli iet caur Mīlestības un Gudrības staru, pa šo staru cilvēkam nāk palīdzība, atbalsts. Piecinieks atbilst otrajai Kosmiskajai iesvaidīšanai un tātad izvirza cilvēkam uzdevumu izpildīt "zelta vidusceļa" noteikumus. Dailes un harmonijas iepazīšana, jaunrade. Visi pārējie dzimšanas datu cipari stāsta, ka cilvēks jau ir ieguvis pieredzi šajās pozīcijās. Iepriekšējos iemiesojumos viņam ir nācies izkopt gribu, konkrētumu (9), apgūt profesionālās iemaņas, kas saistītas ar materiālās pasaules vairošanu (7), izprast ziedošanās, mīlestības stāvokli - sirds atvēršanās (6). Vieninieks atkārtojas četras reizes, tā ir norāde uz karmiskā uzdevuma svarīgumu, jo, tā kā tas ietilpst dzimšanas datumā, cilvēkam nāksies pievērst īpašu uzmanību savai garīgajai dzīvei. Konkrētajā gadījumā var sacīt, ka garīgā attīstība šādam cilvēkam ir pamatuzdevums. Visas piektajai formai ieteicamās profesijas ir saistītas ar jaunradi. Ja cilvēks necīnīsies ar ilūziju un garīgi neattīstīsies, viņa radošā darbība var būt kaitīga, uzburot jaunas ilūzijas un tādējādi maldinot ne tikai sevi, bet arī visus tos, kuri nonāks saskarē ar viņa jaunradi. Karmiskā uzdevuma izpildē var rasties grūtības sakarā ar tiem cipariem, kuru nav dzimšanas datos.

Trūkstošie cipari jāizkārto no lielākā uz mazāko, tas palīdzēs noteikt problēmas sarežģītības pakāpi. Tā, piemēram, ja trūkst 0, 4, 3, 2, 8, jāpieraksta šādi - 8, 4, 3, 2, 0. Ja karmiskais uzdevums netiek izpildīts, tad pirmās problēmas katrā ziņā sāksies astoņnieka formā. Jo lielāka cipara vērtība, jo attiecīgi arī blīvākas enerģijas, tuvāk matērijai, fiziskajam ķermenim.

Jo lielāks ir cipara kārtas numurs rindā (šajā piemērā 8), jo sarežģītāk izpildīt uzdevumu. Uzdevumu risināšana sākas ar vismazāko ciparu, šajā gadījumā - ar nulli. Iespējams, jums rodas jautājums: "Kā gan cilvēks ir ieradies diezgan augstā evolūcijas pakāpē, bet viņam nav sākotnējās formas 8 pieredzes?" Centīsimies izskaidrot. Pieredze, protams, ir, bet tās nepietiek materializēšanai. Citiem vārdiem var teikt, ka tie ir sava veida parādi, kas traucē tālāko attīstību. Šāds cilvēks var domāt par lielām lietām un nepamanīt trūkumcietēju līdzās vai arī, nododamies jaunradei, ignorēt problēmas ģimenē, attaisnojoties ar sava darba nozīmīgumu utt. Harmoniska attīstība paredz veikt visas ciparu rindas izvirzītos uzdevumus, tātad šajā situācijā ir jāizkopj nulles forma. Jāatzīst Debesu Dieva spēks, diženums, varenība (un visi aspekti, kas attiecas uz Dievu). Cipars 2 paredz enerģētisko likumu atzīšanu un apgūšanu, 3 - mentālā ķermeņa attīstīšanu: loģisko domāšanu, situāciju analīzi utml. Cipars 4 paredz cīņu ar ilūziju. Ja cilvēks spēs apzināties, cik svarīgs ir viņam veicamais uzdevums, tā jau būs puse no panākumiem, jo pareizi izvirzīts mērķis palīdzēs izpildīt karmisko programmu.

 


Kuthumi „Dvēseles likumi jeb karmiskie kodi”


   Autors : Closed account
   Mani raksti [ 8 ] ->

   Datums : 2015-02-16 21:38:00

Mums patīk              673


Komentāri
 Reģistrējies, lai komentētu!

Reģistrējies, lai komentētu!


Closed account
Paldies! Bija ļoti derīgi

Datums : 15/02/16 07:26        Lasīt vairāk ->

Jurijs
Biki iznesa smadzenes! Jo man tur pretrunīgi sanāk biki Bet nu ja skatās no lielākā uz mazāko tad aptuveni skaidrs atīstības process kurš ir jarealizē Paldies! Interesanti!

Datums : 15/02/16 03:52        Lasīt vairāk ->