Miera māksla

  Forums   Konsultanti   Mums patīk   Video   Diskusijas   Semināri   Enrico skola   Jautājumi   Sekotāji   Reģistrēties   Par mums

Raksti / Lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumi

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Šis līgums tiek slēgts starp SIA “KAIMIŅŠ”, reģistrācijas Nr.40003951454, juridiskā adrese: ĒVALDA VALTERA IELA 5-1, RĪGA, LV-1021 (turpmāk Uzņēmums),

un fizisku vai juridisku personu (turpmāk – Pircējs), kas veic preču pirkumu Uzņēmuma interneta veikalā www.art-of-peace.info (turpmāk – e-veikals).

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Distances līgums ir vienošanās starp Pircēju un Uzņēmumu, pamatojoties uz Uzņēmuma piedāvājumu ar Interneta starpniecību. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem, kas veikti Uzņēmuma e-veikalā.

2. DISTANCES LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS

Distances līgums stājas spēkā, tiklīdz Pircējs veicis pasūtījumu ar Interneta palīdzību un saņēmis no Uzņēmuma apstiprinājumu, ko automātiski pēc pasūtījuma pabeigšanas ģenerē Uzņēmums ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un pasūtījumu apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti.

3. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI PAR PRECES PASŪTĪŠANU

Iepirkties Uzņēmuma e-veikalā Pircējs var arī bez iepriekšējas reģistrēšanās, kas neitekmē Līgumas izpildes noteikumus.

Lai veiktu pasūtījumu e-veikalā:

1. pie interesējošās preces Pircējam jānospiež pogu "Ielikt grozā"

2. lai pasūtītu izvēlēto preci, jānospiež uz lauka lapas labās puses augšdaļā, kur attēlota informācija par Pircēja iepirkumu groza saturu. Iespējams atgriezties e-veikalā, izvēlēties papildus citas preces un pēc tam atkārtoti atgriezties iepirkumu grozā, nospiežot uz lauka lapas labās puses augšdaļā, kur attēlota informācija par Pircēja iepirkumu groza saturu;

3. lai veiktu pasūtījumu, nepieciešams aizpildīt informāciju par Pircēju. Lai pabeigtu pasūtījuma apstrādi, Pircējam jāpiekrīt lapā minētajiem noteikumiem. Pēc tam poga "Pasūtīt" kļūst aktīva, un, to nospiežot, pasūtījums tiks reģistrēts. Pēc pasūtījuma reģistrēšanas tiks attēlots teksts "Paldies! Jūsu pasūtījums ir saglabāts. Tuvākajā laikā sazināsimies ar Jums"

Tāpat Pasūtījumus iespējams veikt:

 • jebkurā diennakts laikā, reģistrējot pasūtījumu interneta veikalā;

 • nosūtot e-pastu uz mattartofpeace@gmail.com

Veicot pasūtījumu pa tālruni vai e-pastu, jānorāda:

 • preces nosaukumu;

 • preces cenu;

 • vārdu, uzvārdu / uzņēmuma nosaukumu;

 • pers. kodu / uzņ. reģ Nr. (arī PVN maksātāja Nr. un juridisko adresi);

 • piegādes adresi;

 • bankas nosaukumu;

 • bankas konta Nr.;

 • kontakttālruni;

 • e-pastu.

Pasūtījums tiek apstrādāts darba dienās no 10:00 līdz 17:30. Ja pasūtījumu veikts citā laikā, to apstrādās nākamajādarba dienā.

Pēc pasūtījuma saņemšanas nepieciešamības gadījumā Uzņēmums sazināsies ar Pircēju, lai iespējams precizētu informāciju un/vai apstiprinātu pasūtījumu.

4. PASŪTĪJUMA APMAKSAS NOTEIKUMI

Par pirkumu e-veikalā Pircējs var norēķināties:

 • ar internetbankas starpniecību, izmantojot kredītiestāžu izsniegtu debetkarti;

 • veicot pārskaitījumu;

 • izmantojot Swedbankas internetbanku

 • skaidrā naudā Preces saņemšanas brīdī.

Kad aizpildīta informācija pasūtījuma formā, uz Pircēja norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts rēķins, kas jāapmaksā pirms preces saņemšanas. Rēķinā būs norādīti visi dati, kas nepieciešami apmaksai internetbankā vai bankas filiālē. Pirkums tiks uzskatīts par apmaksātu un preču piegāde tiks veikta pēc naudas saņemšanas Uzņēmuma norēķinu kontā.

Saņemot preci, Pircējam tiks izsniegta preču pavadzīme, kas jāparaksta, apliecinot preces saņemšanas faktu.

5. PIEGĀDES NOTEIKUMI

Preces iespējams saņemt:

 • jebkurā no Uzņēmuma veikaliem pēc Pircēja izvēles Latvijas Republikas teritorijā (veikalu saraksts pievienots) e-veikalā norādītajos darba laikos. Preču saņemšana Uzņēmuma veikalā ir bez piegādes maksas.

 • tiešās piegādes tikai Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā, atbilstoši e-veikalā norādītiem piegādes termiņiem un piegādes pakalpojuma izcenojumiem. Preču piegāde tiek nodrošināta līdz Pircēja norādītās adreses būves ardurvīm. Pircējam jānodrošina preces izkraušana un pieņemšana. Prece netiek piegādāta uz vietām, kur transporta līdzekļiem aizliegts apstāties - šādos gadījumos pasūtījumā jānorāda tuvākā vieta, kur apstāšanās ir atļauta.

 • ar AS “Latvijas pasts” reģ.nr. 40003052790 starpniecību, atbilstoši AS “Latvijas pasts” noteiktiem piegādes termiņiem un e-veikalā noteiktiem piegādes pakalpojuma izcenojumiem,

 • ar kurjerpasta pakalpojuma sniedzēja starpniecību un e-veikalā noteiktiem piegādes pakalpojuma izcenojumiem

Preču piegādes maksa nav iekļauta norādītajā preces cenā!

Uzņēmums patur tiesības nepiegādāt/nodot preci, ja Pircējs nav veicis preces apmaksu.

Preču cenas ir norādītas ar Pievienotās vērtības nodokli (PVN). Cenā nav iekļauta maksa par piegādi. Piegādes maksa var mainīties atkarībā no piegādes reģiona un preces svara/izmēra/iepakojuma.

Uņēmums nav atbildīgs par preču subjektīvām īpašībām, piem. grāmatu, datu nesēju, audioierakstu, digitāla kontenta  u.c. saturu!

6. GARANTIJA

Uzņēmuma e-veikalā piedāvātajām precēm garantija tiek nodrošināta saskaņā ar preces ražotāja noteiktajiem garantijas apkalpošanas nosacījumiem, bet ne mazāk kā 2 gadi.

Ja garantijas laikā ir radušās pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti, ar preci un apmaksu apliecinošiem dokumentiem Pircējs var vērsties Uzņēmumā. Ja tiek konstatēts ražošanas brāķis, Uzņēmums apņemas apmainīt preci pret atbilstošu preci. Ja tiek konstatēts defekts, ko precei lietošanas laikā radījis pats Pircējs, prece netiek mainīta.

Garantijas saistības tiek anulētas gadījumos, ja:

 • prece, kas paredzēta lietošanai personiskām (sadzīves) vajadzībām, tikusi izmantota citām vajadzībām;

 • prece tikusi lietota, neievērojot lietošanas instrukcijā norādītos brīdinājumus;

 • konstatēts, ka precei veikts nekvalificēts remonts;

 • veiktas izmaiņas preces konstrukcijā;

 • preces sērijas numurs nav salasāms, ir izmainīts vai dzēsts.

Garantija tiek anulēta, ja tiek konstatēti bojājumi, kas radīti:

 • svešķermeņiem, kukaiņiem, šķidrumiem vai citām vielām nokļūstot preces iekšienē;

 • dabas stihiju, ugunsgrēku, kā arī nelaimes gadījumu rezultātā;

Pircēja pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti tiks risinātas saskaņā ar 2006.gada 1.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.631 „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām.

7. DISTANCES LĪGUMA IZPILDES LAIKS

Uzņēmums apņemas izpildīt distances līguma noteikumus Latvijas Republikas teritorijā ne vēlāk kā 30 dienas pēc pasūtījuma saņemšanas no Pircēja vai atbisltoši e-veikala noteiktiem termiņiem ārpus Latvijas Republikas teritorijas.

Ja Uzņēmums nevar izpildīt līgumu Pircēja pasūtītās preces trūkuma dēļ, Uzņēmums informē par to Pircēju. Tādā gadījumā Uzņēmums var piedāvāt Pircējam ekvivalentu preci.

8. ATTEIKUMA TIESĪBAS

Saskaņā ar Latvijas Republikas Patēretāju tiesību aizsardzības likumu, Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt Uzņēmumam e-veikalā iegādāto preci.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Pircējs ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu (gadījumos, kas pasūtījums tika izpildīts daļēji).

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

 • pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ (piem.: higiēnas priekšmeti u.c.), vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

 • Pircējs ir atvēris jebkādu datu nesēja iepakojumu.

Atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestā daļai patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Uzņēmums patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

9. PREČU ATGRIEŠANAS KĀRTĪBA

Pircējam, atgriežot iegādāto preci, nepieciešams uzrādīt Pircēja personas apliecinošu dokumentu, dokumentu, kas apstiprina pirkumu. Pircējs var atgriezt preci, kas atbilst distances līgumam, 14 kalendāro dienu laikā.

10. KONFIDENCIALITĀTE

Uzņēmums apņemas neizpaust un nenodot informāciju par Pircēju trešajām pusēm bez Pircēja rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad tiek pārkāpti Latvijas Republikas normatīvie akti vai šis līgums.

11. CITI NOTEIKUMI

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Uzņēmums varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar Latvijas Republikas normative aktu prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Pārdevējs patur tiesības informēt Pircēju par jaunām precēm, atlaidēm, pakalpojumiem.

Elektroniski noslēgtos līgumu nosacījumus reģistrētiem Pircējiem vēlāk ir iespējams apskatīties mājas lapā, un Uzņēmums uzglabās tiem datus.

Preču apraksti tiek veidoti pēc ražotāju sniegtās informācijas par produktu, aprakstiem un attēliem ir informatīvs raksturs, iespējamas operatīvas izmaiņas. Saskaņā ar ražotāju noteiktām izmaiņām preču komplektācija vai parametri var tikt koriģēti.

Papildus precīzu informāciju par to, vai interesējošā prece ir atlikumos noliktavā, Pircējs var noskaidrot darba dienās no plkst. 10:00 līdz 18:00, zvanot uz norādīto kontakttālruni. Ja Pircēja izvēlētā prece nebūs vairs atlikumos, Uzņēmums piedāvās to aizvietot ar līdzvērtīgu preci vai saņemt pēc nākamās preču piegādes.

12. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs veicis Preču pasūtījumu un ir spēkā līdz brīdim kamēr līgumslēdzējpuses pilnībā izpildījušas savas saistības viena pret otru.  

13. UZŅĒMUMA REKVIZĪTI

Nosaukums: SIA ‘’Kaimiņš’’

Reģistrācijas numurs: 40003951454

PVN reģistrācijas numurs: LV40003951454

Juridiskā adrese: Ēvalda Valtera iela 5-1, Rīga, LV-1021

Birojs: Ēvalda Valtera iela 5-1, Rīga, LV-1021

E-veikala www.art-of-peace.info bankas konts:

Banka: AS "SWEDBANK" HABALV22

IBAN: LV39HABA0551017933839

Tālrunis:+371 29828152

Šis līgums tiek slēgts starp SIA “KAIMIŅŠ”, reģistrācijas Nr.40003951454, juridiskā adrese: ĒVALDA VALTERA IELA 5-1, RĪGA, LV-1021 (turpmāk Uzņēmums),

un fizisku vai juridisku personu (turpmāk – Pircējs), kas veic preču pirkumu Uzņēmuma interneta veikalā www.art-of-peace.info (turpmāk – e-veikals).


Mums patīk              7422

Komentāri

 Reģistrējies, lai komentētu!

Reģistrējies, lai komentētu!


Inta

Datums : 19/08/22 10:01        Lasīt vairāk ->